Els Agents Rurals i la seguretat mediambiental

Comparteix!

El Cos dels Agents Rurals es va crear l’any 1986 amb les funcions aleshores de policia i guarda de béns forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries i d’espais naturals protegits, així com de col·laboració en les funcions específiques d’aquest àmbit. No obstant, no va ser fins l’any 2003 que no es van fixar les actuals atribucions d’aquest cos, concretament les de vigilància, control, protecció, prevenció integral i col·laboració en la gestió del medi ambient, sota la dependència ara del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Les funcions i la rellevància d’aquest cos especial no han estat prou conegudes per la ciutadania ni, fins i tot, paradoxalment, per bona part de la nostra administració pública. Els tràgics esdeveniments d’Aspa d’enguany, quan dos agents rurals foren assassinats, van posar aquest cos a primera línia de l’opinió pública i, de retruc, de la ciutadania.

Tot i que el Departament d’Agricultura ja havia començat, des de l’inici d’aquesta legislatura, a treballar fermament per configurar aquest cos com una autèntica estructura d’estat, la creació d’una nova direcció general específica per als Agents Rurals, el passat mes de maig, ha donat un nou impuls i és una mostra de que tant el Govern, com el Departament, aposten decididament per aquest cos. De fet, s’està treballant a fons per tirar endavant un ambiciós pla estratègic per potenciar, a mig termini, el cos a les necessitats i reptes actuals, dotant-lo del dimensionament necessari, desplegant les diferents categories professionals i funcionals previstes (que mai s’han arribat a desplegar des de la seva creació) i reforçant tècnicament i materialment la seva estructura, per tal de que el cos esdevingui una autèntica estructura d’estat.

D’altra banda, tot i que el Cos d’Agents Rurals és un cos de policia administrativa especial i de policia judicial, que vetlla per la conservació de la natura i la protecció del medi ambient i defensa el patrimoni natural i el futur del nostre entorn per tal que tots en puguem gaudir amb llibertat, no forma part plenament del sistema de seguretat pública de Catalunya, a diferència del Cos de Mossos d’Esquadra o de les policies dels diferents ajuntaments, restant en un segon pla.

El nostre sistema de seguretat pública està fonamentat sobre els principis de cooperació, col·laboració, lleialtat institucional i auxili mutu entre les autoritats, les administracions i els serveis públics amb responsabilitats en l’àmbit de la seguretat, però està quasi exclusivament centrat al voltant de la seguretat ciutadana, excloent altres dimensions igualment importants, com la mediambiental. Així, només preveu que el Cos d’Agents Rurals tingui accés a informació i s’integri en aquest sistema de seguretat de Catalunya, sense que aquesta integració s’hagi arribat mai a articular ja que ni són convocats a les juntes locals de seguretat dels municipis, ni tampoc formen part de la Junta de Seguretat de Catalunya, com tampoc es té en compte la seva important tasca en el pla general de seguretat de Catalunya que periòdicament aprova l’executiu català.

D’aquesta manera, els nostres municipis i el nostre país perden l’oportunitat de conèixer, analitzar i valorar a través d’aquests instruments expressament concebuts per això, la gran feina realitzada per aquest cos per garantir la nostra seguretat en l’àmbit mediambiental en el seu territori (com ara actuacions en matèria de prevenció d’incendis, accés motoritzat al medi natural, protecció dels animals o del medi ambient, entre moltes altres), així com coordinar més eficientment les respectives polítiques de seguretat dels diferents cossos de seguretat existents a casa nostra o facilitar l’intercanvi d’informacions rellevants entre ells.

Consegüentment, caldria superar aquesta concepció tradicional, obsoleta i unidimensional sobre la nostra seguretat que condiciona el nostre sistema de seguretat pública, centrat principalment en la seguretat ciutadana. Cal poder garantir la seguretat individual i col·lectiva dels nostres ciutadans, protegir la pau, l’ordre públic, la llibertat, els valors democràtics i el benestar de la nostra població, salvaguardar la integritat, la sobirania i l’estabilitat del nostre territori nacional, així com també contribuir, conjuntament amb la comunitat internacional, a mantenir la pau i la seguretat internacionals en el marc dels compromisos, aliances i tractats que assumirem, en qualsevol de les seves dimensions.

I, per això, hem de concebre una seguretat molt més àmplia, integrant altres dimensions que poden incidir igualment sobre la nostra seguretat, com, en aquest cas, la mediambiental, i, en aquesta línia, integrar plenament dins el nostre sistema de seguretat pública el cos que expressament vetlla per aquesta dimensió mediambiental de la seguretat, el Cos d’Agents Rurals, configurant-lo com una autèntica estructura d’Estat al servei del nostre país i dels nostres ciutadans.

Marc Costa